Logistyka
Consulting
Plik instruktarzowy
Accounting
Coaching
Swarovsky collection
Myjnia bezdotykowaO nas ???ó??
Port Gda?ski

AccountingNaszym najwi?kszym kapita?em s? wyj?tkowi ludzie zadowoleni ze swojej pracy. Wiemy, ?e kapita? taki wymaga nieustannej staranno?ci i troski ze strony zarz?dzaj?cych firm? i ca?ej organizacji. Traktujemy pracowników jak partnerów i jak partnerów wynagradzamy.

Zasady na serio. Buduj?c zespó? jeste?my wierni tym zasadom, które pozwoli?y nam zwi?kszy? zatrudnienie z poziomu 5 do ponad 150 osób (w trakcie 6 lat!) zachowuj?c atmosfer? daj?c? satysfakcj? z pracy. Jeste?my nieust?pliwi je?li chodzi o ci?g?? prac? nad tym, by organizacja i kultura oparte by?y o otwart?, szczer? komunikacj?, szacunek i zaufanie wobec ka?dego wspó?pracownika. Odpowiada nam, gdy kto? z zewn?trz nazywa to "normalno?ci?". Niemniej wiemy, ?e osi?gni?cie takiego stanu to ci?g?y proces anga?uj?cy ca?y zespó?.

Miejsce my?lenia zamiast miejsca pracy. Staramy si? tworzy? pracownikom takie warunki by praca by?a ich pasj?, a nie obowi?zkiem. Staramy si? nie tylko sprosta? ich oczekiwaniom, ale przede wszystkim pój?? dalej - zaproponowa? nowatorskie rozwi?zania, przekona? do jeszcze bardziej innowacyjnego podej?cia. Dlatego zale?y nam, by miejsce gdzie sp?dzamy wi?kszo?? swojej ?yciowej aktywno?ci inspirowa?o i zapewnia?o komfort. Dlatego inwestujemy w szkolenia, akumulacj? i przep?yw wiedzy. Osi?gamy to tak?e poprzez odpowiedni? architektur? wn?trz, dobór mebli itp. Wszystkie nasze biura maj? wydzielone miejsca nie tylko na wygodne spotkania ale tak?e na spo?ywanie posi?ków, relaks i zabaw?.

Mi?kkie zarz?dzanie ale twarde cele. Nie zatrudniamy pracowników ale partnerów, którzy bior? odpowiedzialno?? za efekt biznesowy naszej pracy dla klienta bez wzgl?du na to jakie stanowisko zajmuj?. Takie partnerstwo obowi?zuje obie strony. Ponad 35 najd?u?ej pracuj?cych i najbardziej zas?u?onych dla rozwoju firmy pracowników jest akcjonariuszami spó?ki. Chcemy by docelowo programem motywacyjnym opartym o akcje spó?ki obj?ci byli wszyscy kluczowi pracownicy spó?ki. Wynagrodzenia w K2 maj? charakter motywacyjny i odpowiadaj? wnoszonej warto?ci. ?cie?ki awansu s? znane i otwarte dla wszystkich.
Znajdź nas na mapie

Solidus Sp. z o.o.
ul. Na Zaspę 57
80-546 Gdańsk
Woj. pomorskie
tel. 058 3431330
fax. 058 3439313
solidus@portgdansk.pl